Danh muc sua may in

Sửa máy in Laser

  • Reset chip máy in
  • Sửa kẹt giấy, cuốn giấy
  • Thay bao lụa trục ép
  • Sửa bo, lên điện

Sửa máy in phun màu